Naše Považie

Výzva IROP-CLLD-T714-511-001

17. 6. 2020

 

Naše Považie vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie“

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku,

kód výzvy: IROP-CLLD-T714-511-001

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 17.06.2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15.08.2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.09.2020

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 15.11.2020

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 15.01.2021

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 15.03.2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 15.05.2021

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 15.07.2021

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 15.09.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-T714-511-001

 

Oznámenie o vykonaní zmeny výzvy IROP-CLLD-T714-511-001

Dňa 1.10.2020 bola vykonaná zmena výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 pozostávajúca zo zmeny loga Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, a to na v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

Výzva po zmene platného loga od 01.10.2020: Výzva IROP-CLLD-T714-511-001

Upravené formuláre príloh k výzve nájdete nižšie.

 

Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001 do 01.10.2020

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku Priloha_1_vyzvy-Formular_ZoPr.docx

Príloha č. 2

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov Priloha_2_vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov.docx

Príloha č. 3

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu Priloha_3_vyzvy-Zoznam_povinnych_meratelnych_ukazovatelov_projektu.docx
Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov - hodnotiace kritériá Priloha_4_vyzvy-Kriteria_pre_vyber_projektov.docx

 

Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001 od 01.10.2020

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku Priloha_1_vyzvy-Formular_ZoPr.docx

Príloha č. 2

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov Priloha_2_vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov.docx

Príloha č. 3

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu Priloha_3_vyzvy-Zoznam_povinnych_meratelnych_ukazovatelov_projektu.docx
Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov - hodnotiace kritériá Priloha_4_vyzvy-Kriteria_pre_vyber_projektov.docx

 

Prílohy k ŽoNFP IROP-CLLD-T714-511-001 do 01.10.2020

Príloha č. 01  Splnomocnenie Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx
Príloha č. 02  Vyhlásenie o veľkosti podniku Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti.docx
Príloha č. 02a

 Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia

 o veľkosti podniku

Priloha_02_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti.zip

Príloha č. 03

 

 Test podniku v ťažkostiach Priloha_03_ZoPr_Test_podniku_v_tazkostiach_v_1.1.xlsx

Príloha č. 03a

 Inštrukcia k určeniu podniku v

 ťažkostiach

Priloha_03_ZoPr-Instrukcia_k_urceniu_podniku_v_tazkostiach_v_1.1_SZ.pdf
Príloha č. 03b

 Pokyny k vyplneniu testu podniku v 

 ťažkostiach

Priloha_03_ZoPr-Pokyny_k_vyplneniu_testu_podniku_v_tazkostiach_v_1.1_SZ.pdf
Príloha č. 04  Záväzný úverový prísľub Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub.docx
Príloha č. 06  Rozpočet projektu Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx
Príloha č. 07

 Ukazovatele hodnotenia finančnej 

 situácie

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx
Príloha č. 08  Finančná analýza Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza.xlsx
Príloha č. 08a  Inštrukcia k finančnej analýze Priloha_08_ZoPr_Instrukcia_k_financnej_analyze_v_1.3.odt
Príloha č. 12  Prehľad minimálnej pomoci Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci.docx

 

Prílohy k ŽoNFP IROP-CLLD-T714-511-001 od 01.10.2020

Príloha č. 01  Splnomocnenie Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie.docx
Príloha č. 02  Vyhlásenie o veľkosti podniku Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti.docx
Príloha č. 02a

 Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia

 o veľkosti podniku

Priloha_02_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti.zip

Príloha č. 03

 

 Test podniku v ťažkostiach Priloha_03_ZoPr_Test_podniku_v_tazkostiach_v_1.1.xlsx

Príloha č. 03a

 Inštrukcia k určeniu podniku v

 ťažkostiach

Priloha_03_ZoPr-Instrukcia_k_urceniu_podniku_v_tazkostiach_v_1.1_SZ.pdf
Príloha č. 03b

 Pokyny k vyplneniu testu podniku v 

 ťažkostiach

Priloha_03_ZoPr-Pokyny_k_vyplneniu_testu_podniku_v_tazkostiach_v_1.1_SZ.pdf
Príloha č. 04  Záväzný úverový prísľub Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub.docx
Príloha č. 06  Rozpočet projektu Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu.xlsx
Príloha č. 07

 Ukazovatele hodnotenia finančnej 

 situácie

Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie.xlsx
Príloha č. 08  Finančná analýza Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza.xlsx
Príloha č. 08a  Inštrukcia k finančnej analýze Priloha_08_ZoPr_Instrukcia_k_financnej_analyze_v_1.3.odt
Príloha č. 12  Prehľad minimálnej pomoci Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci.docx

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 15.08.2020 : 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR
 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 15.09.2020 : 49 915,63 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 500 084,37 EUR

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 15.11.2020 : 49 915,63 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 500 084,37 EUR

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiaceho kola k 15.01.2021 : 99 806,12 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 450 193,88 EUR

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiaceho kola k 15.03.2021 : 142 431,14 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 407 568,88 EUR

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 6. hodnotiaceho kola k 15.05.2021 : 200 230,62 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 349 769,38 EUR

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 7. hodnotiaceho kola k 15.07.2021 : 226 470,57 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 323 529,43 EUR

sobota, 24. júl 2021
Meniny má Vladimír
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy