Naše Považie

Výzva IROP-CLLD-T714-511-001

17. 6. 2020

 Naše Považie vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie“

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku,

kód výzvy: IROP-CLLD-T714-511-001

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 17.06.2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15.08.2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.09.2020

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 15.11.2020

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 15.01.2021

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 15.03.2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 15.05.2021

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 15.07.2021

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 15.09.2021

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola: 15.11.2021

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola: 15.01.2022

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola: 15.03.2022

Uzavretie 12. hodnotiaceho kola: 15.05.2022

Uzavretie 13. hodnotiaceho kola: 15.07.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca. 

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

 

AKTUÁLNE DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 08.04.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001: A1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

Oznámenie o oprave zjavnej nezrovnalosti vo výzve IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 08.04.2022

Dňa 08.04.2022 MAS vykonala opravu zjavnej nezrovnalosti v spôsobe aplikácie kritériá – v pridelení bodov v prípade prínosu projektu pre tri obce: Pôvodnú prílohu č. 4 výzvy KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre hodnotenie žiadostí o príspevok nahrádza Príloha č. 4 k výzve na predkladanie ŽoPr vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti

   

DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 19.10.2021 do 07.04.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001: A1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_vyzve.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 19.10.2021

Dňa 12.10.2021 bola vykonaná aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
  3. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu
  4. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  5. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
  6. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
Dokumenty so sledovaním zmien: A1_aktualizacia_c._1_SZ.zip
Dokumenty bez sledovania zmien: A1_aktualizacia_c_._1_BSZ.zip
Dátum vydania aktualizácie:              12.10.2021
Dátum účinnosti aktualizácie:            19.10.2021
Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

 

Oznámenie o vykonaní zmeny výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 01.10.2020

Dňa 1.10.2020 bola vykonaná zmena výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 pozostávajúca zo zmeny loga Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, a to na v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
Výzva po zmene loga - verzia účinná od 01.10.2020: A1_vyzva_na_predkladanie_ZoPr.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001 - verzia účinná od 01.10.2020: A1_prilohy_k_vyzve.zip
Prílohy k ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001 - verzia účinná od 01.10.2020: A1_Prilohy_k_ZoPr.zip

 

Pôvodná verzia výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 17.06.2020 do 30.09.2020

Výzva - verzia účinná od 17.06.2020 do 30.09.2020: A1_vyzva_na_predkladanie_ZoPr.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001 - verzia účinná od 17.06.2020 do 30.09.2020: A1_Prilohy_k_vyzve.zip
Prílohy k ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001 - verzia účinná od 17.06.2020 do 30.09.2020: A1_Prilohy_k_ZoPr.zip

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 15.08.2020 : 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 15.09.2020 : 49 915,63 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 500 084,37 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 15.11.2020 : 49 915,63 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 500 084,37 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiaceho kola k 15.01.2021 : 99 806,12 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 450 193,88 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiaceho kola k 15.03.2021 : 142 431,14 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 407 568,88 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 6. hodnotiaceho kola k 15.05.2021 : 200 230,62 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 349 769,38 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 7. hodnotiaceho kola k 15.07.2021 : 226 470,57 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 323 529,43 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 8. hodnotiaceho kola k 15.09.2021: 226 470,57 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 373 419,92 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 9. hodnotiaceho kola k 15.11.2021 : 298 339,62 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 301 550,87 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 10. hodnotiaceho kola k 15.01.2022 : 298 339,62 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 301 550,87 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 11. hodnotiaceho kola k 15.03.2022 : 345 914,62 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 255 449,87 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 12. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 12. hodnotiaceho kola k 15.05.2022 : 418 960,12 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 182 404,37 EUR
nedeľa, 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy