Naše Považie

Výzva IROP-CLLD-T714-511-001

17. 6. 2020

 Naše Považie vyhlasuje v rámci Implementácie stratégie CLLD „Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie“

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku,

kód výzvy: IROP-CLLD-T714-511-001

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 17.06.2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15.08.2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.09.2020

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 15.11.2020

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 15.01.2021

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 15.03.2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 15.05.2021

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 15.07.2021

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 15.09.2021

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola: 15.11.2021

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola: 15.01.2022

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola: 15.03.2022

Uzavretie 12. hodnotiaceho kola: 15.05.2022

Uzavretie 13. hodnotiaceho kola: 15.07.2022

Uzavretie 14. hodnotiaceho kola: 15.09.2022

Uzavretie 15. hodnotiaceho kola: 15.11.2022

Uzavretie 16. hodnotiaceho kola: 15.12.2022

Uzavretie 17. hodnotiaceho kola: 15.01.2023

Uzavretie 18. hodnotiaceho kola: 15.02.2023

Uzavretie 19. hodnotiaceho kola: 15.03.2023

Uzavretie 20. hodnotiaceho kola: 15.04.2023

Uzavretie 21. hodnotiaceho kola: 15.05.2023

Uzavretie 22. hodnotiaceho kola: 15.06.2023

Uzavretie 23. hodnotiaceho kola: 15.07.2023

Uzavretie 24. hodnotiaceho kola: 15.08.2023

Uzavretie 25. hodnotiaceho kola: 15.09.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca. 

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.

 

AKTUÁLNE DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 17.01.2023:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001: A1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 16.11.2022 do 16.01.2023:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001: A1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 08.04.2022 do 15.11.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001: A1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_vyzve_aktualne_znenie.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip
 
Technická úprava formuláru prílohy č. 7

 

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 3 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 17.01.2023

Dňa 13.01.2023 bola vykonaná aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001
Informácia o aktualizácií výzvy č. 3
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
 
Dokumenty so sledovaním zmien: A1_aktualizacia_c_3_SZ.zip
Dokumenty bez sledovania zmien: A1_aktualizacia_c_3_BSZ.zip
Dátum vydania aktualizácie:              13.01.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:            17.01.2023
Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola.

 

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 2 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 16.11.2022

Dňa 22.09.2021 bola vykonaná aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001
Informácia o aktualizácií výzvy č. 2
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
 3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
 4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
 5. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku
 6. Príloha č. 2a_ZoPr - Modelový príklad vyplenenia vyhlásenia o veľkosti
 7. Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa
 8. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu
 9. Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
 10. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza
 11. Príloha č. 8a ZoPr – Inštrukcia k finančnej analýze
 12. Príloha č. 12_Formulára ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci
   
  Dokumenty so sledovaním zmien: A1_aktualizacia_c_2_SZ.zip
  Dokumenty bez sledovania zmien: A1_aktualizacia_c_2_BSZ.zip
  Dátum vydania aktualizácie:              22.09.2022
  Dátum účinnosti aktualizácie:            16.11.2022
  Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.
 

Oznámenie o oprave zjavnej nezrovnalosti vo výzve IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 08.04.2022

Dňa 08.04.2022 MAS vykonala opravu zjavnej nezrovnalosti v spôsobe aplikácie kritériá – v pridelení bodov v prípade prínosu projektu pre tri obce: Pôvodnú prílohu č. 4 výzvy KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre hodnotenie žiadostí o príspevok nahrádza Príloha č. 4 k výzve na predkladanie ŽoPr vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti

   

DOKUMENTY ÚČINNÉ OD 19.10.2021 do 07.04.2022:

Výzva na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001: A1_Vyzva_aktualne_znenie.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_vyzve.zip
Prílohy k ŽoPr v rámci Výzvy IROP-CLLD-T714-511-001: A1_prilohy_k_ZoPr_aktualne_znenie.zip

 

Oznámenie o vykonaní aktualizácie č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 19.10.2021

Dňa 12.10.2021 bola vykonaná aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001
Predmet aktualizácie: Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
 3. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu
 4. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
 5. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
 6. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
Dokumenty so sledovaním zmien: A1_aktualizacia_c._1_SZ.zip
Dokumenty bez sledovania zmien: A1_aktualizacia_c_._1_BSZ.zip
Dátum vydania aktualizácie:              12.10.2021
Dátum účinnosti aktualizácie:            19.10.2021
Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr: Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

 

Oznámenie o vykonaní zmeny výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 01.10.2020

Dňa 1.10.2020 bola vykonaná zmena výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 pozostávajúca zo zmeny loga Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, a to na v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
Výzva po zmene loga - verzia účinná od 01.10.2020: A1_vyzva_na_predkladanie_ZoPr.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001 - verzia účinná od 01.10.2020: A1_prilohy_k_vyzve.zip
Prílohy k ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001 - verzia účinná od 01.10.2020: A1_Prilohy_k_ZoPr.zip

 

Pôvodná verzia výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 - účinná od 17.06.2020 do 30.09.2020

Výzva - verzia účinná od 17.06.2020 do 30.09.2020: A1_vyzva_na_predkladanie_ZoPr.docx
Prílohy k Výzve IROP-CLLD-T714-511-001 - verzia účinná od 17.06.2020 do 30.09.2020: A1_Prilohy_k_vyzve.zip
Prílohy k ŽoPr IROP-CLLD-T714-511-001 - verzia účinná od 17.06.2020 do 30.09.2020: A1_Prilohy_k_ZoPr.zip

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 15.08.2020 : 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 15.09.2020 : 49 915,63 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 15.11.2020 : 49 915,63 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiaceho kola k 15.01.2021 : 99 806,12 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiaceho kola k 15.03.2021 : 142 431,12 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 6. hodnotiaceho kola k 15.05.2021 : 200 230,62 EUR                                                                                                                                                      Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 7. hodnotiaceho kola k 15.07.2021 : 226 470,57 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 550 000,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 8. hodnotiaceho kola k 15.09.2021: 226 470,57 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 500 084,37 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 9. hodnotiaceho kola k 15.11.2021 : 298 339,62 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 401 133,87 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 10. hodnotiaceho kola k 15.01.2022 : 298 339,62 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 374 893,92 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 11. hodnotiaceho kola k 15.03.2022 : 345 914,62 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 340 608,02 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 12. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 12. hodnotiaceho kola k 15.05.2022 : 418 960,12 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 303 024,87 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 13. hodnotiaceho kola k 15.07.2022 : 569 556,49 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 255 449,87 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 14. hodnotiaceho kola k 15.09.2022 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 207 319,37 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 15. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 15. hodnotiaceho kola k 15.11.2022 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 207 319,37 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 16. hodnotiaceho kola k 15.12.2022 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 56 723,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 17. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 17. hodnotiaceho kola k 15.01.2023 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 56 723,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 18. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 18. hodnotiaceho kola k 15.02.2023 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 56 723,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 19. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 19. hodnotiaceho kola k 15.03.2023 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 56 723,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 20. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 20. hodnotiaceho kola k 15.04.2023 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 56 723,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 21. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 21. hodnotiaceho kola k 15.05.2023 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 56 723,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 22. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 22. hodnotiaceho kola k 15.06.2023 : 625 961,74EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 56 723,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 23. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 23. hodnotiaceho kola k 15.07.2023 : 724 914,43 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,00 EUR

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 24. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T714-511-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 24. hodnotiaceho kola k 15.08.2023 : 724 914,43 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,00 EUR
piatok, 8. december 2023
Meniny má Marína
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy