Naše Považie

Miestny rozvoj vedený komunitou 2014-2020

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

V nastávajúcom programovom období je LEADER opäť súčasťou PRV SR. Slovensko po skúsenostiach z uplynulého obdobia, kedy bolo schválených 29 MAS, pristúpilo k multifondovému financovaniu stratégií a tieto dostali názov  Stratégie miestneho rozvoja vedené komunitou. Časť je financovaná z EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) protredníctvom opatrenia 19 LEADER Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a časť z EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) implementáciou prioritnej osi 5 Miestny rozvoj vedený komunitou IROP 2014-2020.

 

Miestna akčná skupina pre CLLD musí splniť rovnaké podmienky ako Leadrovské MASky v uplynulom období. Ide o verejno-súkromné partnerstvo na úrovni určitého regiónu, spája subjekty verejného, súkromného a neziskového sektora, ktoré v území pôsobia. Iniciatíva by mala vznikať zdola a smerovať k formácií a animácií územia MAS. Územia MAS musí byť definované minimálne 7 obcami, pričom celkový počet obyvateľov MAS by mal byť v rozmedzí 10 000 až 150 000 obyvateľov. Nakoľko pri implementácií CLLD ide o endogénny rozvoj vidieckeho územia na základe využívania jeho lokálneho potenciálu, MAS je definovaná aj hustotou obyvateľstva a to do 150 obavyteľov na 1 km2. Územie MAS musí byť celistvé a rovnako ako v uplynulom období, členom MAS môžu byť aj mestá, avšak mestá nad 20 000 obyvateľov sú vylúčené z podpory rovnako ako samostatné mestské časti nad 5 000 obyvateľov.

 

LEADER (PRV SR 2014-2020)

Oblasti zamerania:

 1. Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva – podpora podnikov, malých fariem, mladých farmárov, cieľom má byť zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesníctva, podpora začatia podnikania, umiestnenie produktov na trh, investície o spracovania a marketingu miestnych výrobkov, krátke dodávateľskoodberateľské reťazce, diverzifikácia poľnohospodárskej výroby.
   
 2. Kvalita života – obnova a rozvoj obcí cez investície do drobnej infraštruktúry a miestnych služieb, zveľaďovanie vidieckeho priestoru, vytváranie podmienok pre podnikateľskú, komunitnú, spolkovú a športovú činnosť obyvateľov, posilňovanie tradícií , histórie územia a zvykov.
   
 3. Vidiecky cestovný ruch (VCR) – verejné a súkromné investície do rozvoja VCR, investície, ktoré zvýšia a podporia využitie potenciálu VCR v území, zlepšia kvalitu služieb, vytvoria doplnkové služby, investície do podpory agroturizmu, marketing a propagácia, infraštruktúra VCR, investície v oblasti rozvoja cykloturistiky a pod.
   
 4. Technológie šetrné k životnému prostrediu, inovácie a vedomostná základňa vo vidieckych oblastiach a využívanie IKT – investície do OZE, vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, investície podporujúce využívanie IKT.

Prijímateľ podpory:
Subjekty (zo súkromného, občianskeho a verejného sektora) nachádzajúce sa v území MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja a ktorá má právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Konečný prijímateľ bude v súlade s definovanými prijímateľmi podpory v rámci stratégie miestneho rozvoja v zmysle podmienok oprávnenosti vyplývajúcich z podmienok EPFRV, spoločných pravidiel pre všetky investície ako aj podmienok uvedených v časti 8.2.16.2.
Z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 a samostatné mestské časti s počtom obyvateľov nad 5000 (iba pri obciach resp. mestských častiach ako žiadateľoch).
V súvislosti s podporou EFRR v rámci CLLD prostredníctvom IROP v oblasti podpory podnikania budú pri obdobných operáciách deliace línie na úrovni žiadateľov, pričom z EPFRV sú oprávnené poľnohospodárske subjekty, spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskej výroby a obhospodarovateľov lesa (v prípade investícií do lesných technológií) alebo subjekty, ktoré majú tržby z poľnohospodárskej alebo lesníckej činnosti presahujúce 30% z ich celkových tržieb.

Oprávnené náklady:
a) hmotné a nehmotné investície súvisiace s podporovanými oblasťami v rámci stratégie miestneho rozvoja
b) prioritne budú oprávnené projekty lokálneho komunitného charakteru s menšou finančnou alokáciou, kde výška finančného príspevku spravidla nepresiahne 100 000 €, než veľké a finančne náročné infraštruktúrne projekty. Pri určitých typoch investícií môže byť uvedená suma príspevku v niektorých odôvodnených prípadoch vyššia, pričom zdôvodnenie bude súčasťou stratégie CLLD a bude vychádzať z analýz.

Subjekt nachádzajúci sa na území MAS je oprávnený aj na podporu v rámci štandardných opatrení PRV, pokiaľ jeho projekt nie je realizovaný prostredníctvom stratégie CLLD miestnej akčnej skupiny – MAS. MAS má povinnosť vydať potvrdenie žiadateľovi, že jeho projekt nie je realizovaný prostredníctvom stratégie CLLD. V rámci opatrenia LEADER sa bude aplikovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní.

Výška a miera podpory:
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov - 100 %. Celková alokácia finančných prostriedkov v opatrení je 100 000 000 Eur.
V prípade implementácie rovnakých typov aktivít ako v ostatných opatreniach PRV nesmie intenzita podpory v rámci opatrenia LEADER presiahnuť intenzitu podpory platnú pre príslušné opatrenie v PRV, pričom je žiaduce, aby MAS zvážili pri relevantných operáciách vyššie miery spolufinancovania zo strany žiadateľov.
Prioritne budú podporené stratégie, ktoré budú smerovať k ekonomickému rastu a k tvorbe pracovných miest a v ktorých podpora súkromného a občianskeho sektora bude prevyšovať podporu verejného sektora.

Metodika výpočtu výšky podpory
V rámci nástroja CLLD sa bude uplatňovať diferencované financovanie MAS. Maximálna výška finančných prostriedkov alokovaných pre 1 MAS sa bude odvíjať od kombinácie kritérií, napr. od počtu obyvateľov MAS (musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť počet 150 000 obyvateľov), počtu obcí v MAS (minimálne 7 obcí), sociálno – ekonomickej situácie na území MAS (nezamestnanosť),veľkosti územia MAS a pod. RO pre PRV spolu s RO pre IROP určia v metodických usmerneniach vzorec pre výpočet maximálnej alokácie na 1 MAS ako aj minimálne limity príspevku fondov EPFRV a EFRR v rámci jednej stratégie.

Možnosti podpory v rámci opatrenia LEADER
- výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a oprava zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove – napr. zriaďovanie kotolní a príslušných rozvodov pre budovy v majetku obce (napr. vykurovanie a zohrievanie vody v obecnom úrade, nájomných bytov, kultúrneho domu a pod.). Oprávnenými môžu byť aj investície smerujúce k zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov (napr. zatepľovanie, výmena okien, regulácia vykurovacej sústavy), ale len ak sú súčasťou projektu, ktorý je spojený s využívaním OZE.
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok – za predpokladu, že prispievajú k ekonomickému rozvoju, verejnému záujmu, k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a bezpečnosti obyvateľov,
- výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.
- budovanie širokopásmového internetu
- investície súvisiace so zlepšovaním vzhľadu obcí a s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – úprava verejných priestranstiev, tvorba parkov, výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
- zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
- investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu
- investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)
- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov
- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry - kultúrne a prírodné dedičstvo, národné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia, prírodné úkazy, historické, prírodné a iné zaujímavosti, zriadenie múzejných zariadení a galerijných zariadení a pod.;
- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov;
- marketing a manažment služieb vidieckeho cestovného ruchu a propagácie územia rôznymi formami (tlačené/elektronické formy propagácie, podujatia zamerané na propagáciu , veľtrhy...);
- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách;
- informačné body, smerové tabule, KIOSK.

 

CLLD - Miestny rozvoj vedený komunitou (Prioritná os 5 IROP)
Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Alokovaných 100 mil. Eur.
 

Konkrétny cieľ 5.1.2 Podpora rastu a tvorby pracovných miest rozvojom podnikania a inovácií na miestnej úrovni

Podpora z IROP, orientovaná na trh práce v miestnom kontexte, sa bude sústreďovať na rozvoj a rast udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie, s výnimkou podpory poľnohospodárskych subjektov, spracovateľov poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskej výroby a obhospodarovateľov lesa (v prípade investícií do lesných technológii) alebo subjektov, ktoré majú tržby z poľnohospodárskej alebo lesníckej činnosti presahujúce 30% z ich celkových tržieb, a ktoré sú predmetom podpory PRV. Podporované budú projekty do 70 000 Eur.
Očakávané výsledky:

 • zlepšenie využívania ekonomického potenciálu vidieckych oblastí prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky a zavádzania inovácií,
 • tvorba pracovných miest a hospodárskeho rastu,
 • vznik nových komunitných služieb a podnikov,
 • zlepšenie zamestnateľnosti a prístupu k novým formám podnikania a novým pracovným miestam,
 • zníženie závislosti vidieckeho obyvateľstva od príjmov z primárnej ekonomickej aktivity, najmä v poľnohospodárstve, smerom k zamestnanosti v nepoľnohospodárskych odvetviach, napr. sektore služieb,
 • zníženie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia.

Konkrétny cieľ 5.1.2 je dosahovaný realizáciou nasledovných aktivít:

 • obstaranie hmotného majetku SZČO, mikro a malých podnikov pre účely tvorby pracovných miest,
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie,
 • vytváranie malých diverzifikovaných podnikov vhodných na zamestnávanie znevýhodnených skupín, dlhodobo nezamestnaných, osôb s nízkou kvalifikáciou a pod.,
 • podpora komunitných foriem podnikania vrátane oblasti zelených technológií,
 • podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, regionálnych značiek, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.),
 • budovanie miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov,
 • sieťovanie a technická podpora podnikateľských subjektov,
 • vytváranie logistických systémov,
 • prenos informácií a vedomostí (napr. výmenné návštevy podnikov, poradenské služby, spolupráca),
 • osveta a tvorba kapacít miestnych producentov/spotrebiteľov (napr. vzdelávacie a informačné aktivity)

 

Konkrétny cieľ 5.1.3 Podpora udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Podpora z IROP v rámci tohto špecifického cieľa bude smerovaná do vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Podporované budú projekty do 70 000 Eur.

Očakávané výsledky:

 • zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch;
 • rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov;
 • rozvoj verejných služieb.

Konkrétny cieľ 5.1.3 je dosahovaný realizáciou nasledovných aktivít:
- rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:

 • dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel:

- modernizácia, rekonštrukcia a výstavba zastávok a staníc verejnej osobnej dopravy na linkách prepájajúcich obec s mestom za účelom zlepšenia prístupu k medzimestskej a regionálnej doprave,
- výstavba alebo modernizácia systémov pre prestup na verejnú osobnú dopravu P+R, K+R, B+R,
- budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti cestnej, cyklistickej a pešej dopravy v mestách,
- nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie,
- zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry,
- opatrenia na uprednostnenie verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy,

 • zdravotná starostlivosť (primárna a ambulantná),
 • sociálne služby a komunitné služby

- zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb,
- zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb,
- investície do rozvoja terénnych a ambulantných služieb,
- infraštruktúra komunitných centier,

 • zvýšenie kvality a dostupnosti infraštruktúry pre vzdelávanie, celoživotné a neformálne vzdelávanie

- vybudovanie, modernizácia a rekonštrukcia odborných učební, laboratórií a dielní vrátane vybavenia pomôckami,
- skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolského vzdelávania,
- modernizácia a rekonštrukcia objektov a priestorov škôl v nadväznosti na rozvoj kľúčových kompetencií,

 • podpora technickej infraštruktúry špecificky v obciach postihnutých suburbanizáciou,
 • rozvoj miestnych služieb vrátane lokálnych ekologických služieb,
 • rozvoj a vytváranie priestorov pre inovatívnu kultúrnu produkciu a rozvoj služieb so zreteľom na miestne a regionálne kultúrne a prírodné dedičstvo a tradície,
 • podpora a rozvoj informačných centier, informačných kampaní, vzdelávacích a osvetových aktivít s prepojením na služby vidieckeho cestovného ruchu smerom na mesto
 • výstavba a obnova miestnych trhových priestorov za účelom podpory udržateľných miestnych ekonomík.

Oprávnení prijímatelia:

 • miestne akčné skupiny,
 • mestá/samostatné mestské časti a obce do 20 000 obyvateľov,
 • združenia miest a obcí,
 • mikroregionálne združenia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • živnostníci, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie.

Cieľové skupiny:

 • obyvatelia a návštevníci podporených území,
 • producenti a spotrebitelia miestnych výrobkov a služieb,
 • miestni podnikatelia.
   
streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy