Naše Považie

Mesto Púchov: OBNOVA ROZVOJ MESTA – REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A ZELENE V CINTORÍNE

5. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Mesto Púchov chce týmto projektom zabezpečiť kvalitnejší prístup návštevníkov v objekte cintorína. Tento projekt má napomôcť k zvyšovaniu kvality životného prostredia v meste s cieľom zvýšiť dôstojnosť a pietnosť prostredia posledného odpočinku obyvateľov mesta Púchov. Zámerom mesta je aj zvýšenie životného štandardu obyvateľov mesta, mesto Púchov týmto projektom chce zabezpečiť lepšie podmienky pre obyvateľov mesta a návštevníkov cintorína.
Hlavným dôvodom rekonštrukcie chodníkov a zelene v cintoríne je zvýšenie komfortu a bezpečnosti návštevníkov cintorína, vytvorenie miesta na oddych inštaláciou nových lavičiek, skvalitnenie estetického vzhľadu a vizuálnej orientácie prostredníctvom výsadby stromov, zlepšenie životného prostredia inštaláciou smetných košov.
Konečný prijímateľ realizáciou tohto projektu chce docieliť komfortnejší a bezpečnejší pohyb návštevníkov cintorína a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta v rámci Špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s projektom, sú tiež zatraktívnenie územia obce, jeho celkové zviditeľnenie a zvýšenie štandardu života obyvateľov vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia, čo priamo nadväzuje na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.

Hlavným dôvodom rekonštrukcie chodníkov a zelene v cintoríne bolo zvýšenie komfortu a bezpečnosti návštevníkov cintorína, vytvorenie miesta na oddych inštaláciou nových lavičiek, skvalitnenie estetického vzhľadu a vizuálnej orientácie prostredníctvom výsadby stromov, zlepšenie životného prostredia inštaláciou smetných košov.
V rámci projektu prebehla rekonštrukcia chodníka v celkovej dĺžke 159,00 b. m. Pôvodný chodník sa odstránil a nový chodník sa vybudoval s posunutím chodníka na jednu stranu tak, aby vznikol väčší priestor na koreňový systém stromov na druhej strane. Celková plocha chodníka je 432,28 m2. Povrch chodníka je zo zámkovej dlažby – imitácia lámaného prírodného kameňa. V rámci projektu taktiež prebehli aj parkové sadovnícke úpravy a osadenie mobiliáru – lavičky a smetné koše. Hlavnú kostru výsadieb tvoria vzrastlé stromy. Druh novo vysadených stromov je Lipa srdčitá – Tilia cordata 'Rancho' v počte 18 ks. Stromy na výsadbu museli byť nasledovných parametrov: obvod kmeňa minimálne 16 – 18 cm, meraný vo výške 100 cm od koreňového krčku. Stromy museli byť predpestované v špeciálnej škôlke, minimálne 3x presádzané, transportované a vysádzané s koreňovým balom. Koreňový systém musel byť dostatočne hustý s koreňmi typickými pre daný druh. Vysadený strom je umiestnený vo výsadbovej jame. Novovysadený strom je ukotvený troma kolmi.
Konštrukcia zo zámkovej dlažby:
Zámková dlažba...........................80 mm (imitácia lámaného prírodného kameňa)
Podkladové lôžko z piesku.........30 mm
Štrkodrva......................................50 mm
Štrkodrva....................................120 mm
Štrkopiesok................................120 mm
Spolu...........................................400 mm
Na hranici je osadený záhonový obrubník. Odvodnenie dažďových vôd bolo navrhnuté voľne do terénu s 2% spádom. Zemné práce sú uvažované v 3. triede ťažiteľnosti. Prebytočná zemina sa použila k úprave terénu.
Rekonštrukciou chodníkov sa zvýši komfort návštevníkov cintorína. Spolu s výsadbou stromov a osadením nových lavičiek a smetných košov získa toto pietne miesto dôstojnejší vzľad.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 80 455,72 €.


streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy