Naše Považie

PO 2014 - 2020

24. 1. 2018 Ing. Martina Bednárová

Zapojenie verejného sektora do implementácie stratégie MAS Naše Považie v novom programovacom období 2014 - 2020

 

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 2014 - 2020:

 • V novom programovom období 2014 – 2020 je LEADER opäť súčasťou PRV SR.
 • Slovensko po skúsenostiach z uplynulého obdobia pristúpilo k multifondovému financovaniu stratégií
 • Časť je financovaná z EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) prostredníctvom opatrenia 19 LEADER Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a časť z EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) implementáciou prioritnej osi 5 Miestny rozvoj vedený komunitou IROP 2014 – 2020.

Na území SR bude podporený jeden typ MAS:

 • Ide o verejno – súkromné partnerstvo na úrovni určitého regiónu, spájajúce subjekty verejného, súkromného a neziskového sektora, ktoré na území pôsobia
 • Vidieckosť MAS je ohraničená celkovou hustotou osídlenia do 150 obyvateľov/m²
 • Počet obyvateľov na území MAS musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť 150 000 obyvateľov
 • Minimálne 7 obcí
 • Ako oprávnení žiadatelia o podporu vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov a samostatné mestské časti nad 5 000 obyvateľov( môžu byť členmi, ale oprávnenými žiadateľmi o podporu môžu byť iba subjekty pôsobiace na ich území

Prioritne budú podporené stratégie CLLD, ktoré budú smerovať k ekonomickému rastu a k tvorbe pracovných miest a v ktorých podpora súkromného a občianskeho sektora bude prevyšovať podporu verejného sektora!!!
 

Financovanie z dvoch fondov: EFRR (IROP) a EPFRR (LEADER V PRV)

Obidva fondy sa budú používať na rovnakom území MAS a každý bude mať svoju špecifickú úlohu

Oblasť podpory verejných výdavkov na obnovu a rozvoj obcí je oprávnená v rámci obidvoch fondov, pričom podpora bude zameraná:
Z EFRR (IROP) – na posilňovanie mestsko – vidieckych prepojení a vzťahov medzi rozvojovými centrami a okolím v rámci územia MAS
Z EPFRV (PRV) – na zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach prostredníctvom investícií do drobnej infraštruktúry a zlepšovania miestnych služieb

 

CLLD – Miestny rozvoj vedený komunitou (Prioritná os 5 IROP)

Alokovaných 100 mil. Eur.

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Podpora z IROP v rámci tohto špecifického cieľa bude smerovaná do vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Maximálna výška verejnej podpory (EFRR, štátny rozpočet) na jeden projekt je 100 000 EUR.
Očakávané výsledky:

 • zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch;
 • rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov;
 • rozvoj verejných služieb

Špecifický cieľ 5.1.2 bude dosahovaný realizáciou nasledovných aktivít:
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:

dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel:

 • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok , staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom
 • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti cestnej, cyklistickej a pešej dopravy v mestách,
 • nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie,
 • zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.

sociálne služby a komunitné služby:

 • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno technického zabezpečenia,
 • zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb,
 • rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb,
 • infraštruktúra komunitných centier,

infraštruktúra vzdelávania:

 • vybudovanie, modernizácia a rekonštrukcia odborných učební, laboratórií a jazykových učební,
 • skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

podpora lokálnych ekologických služieb
výstavba a obnova miestnych trhových priestorov za účelom podpory udržateľných miestnych ekonomík a lokálnych producentov


Oprávnení prijímatelia:

 • miestne akčné skupiny,
 • mestá/samostatné mestské časti a obce do 20 000 obyvateľov,
 • združenia miest a obcí,
 • mikroregionálne združenia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • živnostníci, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie

Cieľové skupiny:

 • obyvatelia a návštevníci podporených území,
 • producenti a spotrebitelia miestnych výrobkov a služieb,
 • miestni podnikatelia

 

Opatrenie 19 LEADER

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

alokovaných 104 783 018,87 €

V programovom období 2014 – 2020 zostáva LEADER povinnou súčasťou programov rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre miestny rozvoj a zavádzanie inovácií vrátane zmierňovania klimatických zmien.

Oblasti zamerania:

 • Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach – investície do všetkých druhov infraštruktúr miestnych rozmerov, vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry či rozvoj vidieckeho turizmu
 • Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach – prostredníctvom opatrenia Spolupráca, k rozvoju vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach prispejú aj demonštračné činnosti a informačné akcie. MAS budú prioritne podporovať projekty, ktoré budú mať inovatívny charakter.
 • Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií vo vidieckych oblastiach

Opatrenia resp. podopatrenia, ktoré sú pre MAS oprávnené na podporu z EPFRV v rámci podpory a zapojenia verejného sektora do implementácie stratégie MAS Naše Považie:

Opatrenie: 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podopatrenie: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Podopatrenie - 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Opatrenie reaguje na nasledovné potreby:
vytváranie nových pracovných miest na vidieku, zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít, rozvoj IKT vo vidieckych oblastiach, zvýšenie energetickej efektívnosti podielu využívania OZE

 • Prioritne budú podporované projekty do 100 000 €
 • Pokiaľ ide o investície do miestnych komunikácií, bežná výstavba a rekonštrukcia nie je vhodná v rámci financovania z EPFRV – môžu byť podporené v malom rozsahu, len ak sa prostredníctvom ich realizácie môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami

Doplnkovosť k iným operačným programom:

 • investície do vodného hospodárstva (rekonštrukcia stokovej siete, rekonštrukcia/výstavba - vodovodnej siete, zdrojov pitnej vody) – ak sa bude realizovať v rámci IROP nebude oprávnený z PRV
 • investície do rozvoje verejnej osobnej dopravy(výstavba a rekonštrukcia záchytných parkovísk a autobusových zastávok) - ak sa bude realizovať v rámci IROP nebude oprávnený z PRV
 • investície do cestnej infraštruktúry – z IROP budú oprávnené cesty 2. a 3. triedy a PRV len miestne komunikácie
 • investície do revitalizácie nevyužívaných plôch a objektov na ich nové funkčné využitie - ak sa bude realizovať v rámci IROP nebude oprávnený z PRV
 • investície do cyklistickej infraštruktúry v mestách a mestských oblastiach (budovanie cyklokomunikácií a doplnkovej infraštruktúry - ak sa bude realizovať v rámci IROP nebude oprávnený z PRV

Podopatrenie - 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Názov operácie: Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Opis operácie:

 • výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
 • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Príjemca pomoci:
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí;
3. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)) .

Výška a miera podpory: 100 % s max. limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % oprávnených nákladov
 

Podopatrenie - 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Názov operácie: Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Opis operácie:

 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
 • zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
 • investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
 • investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
 • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 • investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb.

Príjemca pomoci:
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)).


Výška a miera podpory: 100 % s max. limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % oprávnených nákladov

Podopatrenie - 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Názov operácie: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Opis operácie:

 • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
 • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
 • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Prijímatelia podpory:
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane))


Výška a miera podpory: 100 % s max. limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % oprávnených nákladov
 

 

Zapojenie podnikateľského sektora do implementácie stratégie MAS Naše Považie v novom programovacom období 2014 - 2020

 

Financovanie z dvoch fondov: EFRR (IROP) a EPFRR (LEADER V PRV) :

Obidva fondy sa budú používať na rovnakom území MAS a každý bude mať svoju špecifickú úlohu
V súvislosti s podporou podnikania, ktorá je relevantná pre obidva fondy, sú oprávnené:
Z EPFRV (PRV) v súvislosti s príslušnými oblasťami:

 • v súvislosti s investíciami do poľnohospodárskych podnikov – FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
 • v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby – FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby,
 • v oblasti podpory vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky – Mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach,
 • v súvislosti s investíciami do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností resp. do spracovania a uvádzania na trh produktov mimo poľnohospodárstva a potravinárstva (vrátane OZE) – FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, FO a PO (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

              - súkromných vlastníkov a ich združení;
              - obcí a ich združení;
              - cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ  ide o jeho správu a nakladanie s ním.

 • FO a PO (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry), za podmienky, že pochádza min. 30% tržieb/príjmov prijímateľa z vlastnej poľnohospodárskej, lesníckej alebo akvakultúrnej činnosti na celkových tržbách/príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok pred rokom podania ŽoNFP,
 • v oblasti podpory investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a uvádzania na trh FO a PO (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

             - súkromných vlastníkov a ich združení;
             - obcí a ich združení;
              - cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.

 • V prípade nepoľnohospodárskych činností subjekty s podielom tržieb z poľnohospodárskej a lesníckej činnosti nad 30%

Z EFRR(IROP):
Ostatné subjekty a činnosti, ktoré nie sú oprávnené z PRV a sú v súlade s definovanými podmiekami v IROPe.
V prípade nepoľnohospodárskych činností subjekty s podielom tržieb z vlastnej poľnohospodárskej a lesníckej činnosti nižšími ako 30%

 


CLLD – Miestny rozvoj vedený komunitou (Prioritná os 5 IROP)

Alokovaných 100 mil. Eur.

Špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 • Podpora z IROP sa bude sústreďovať na rozvoj a rast udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií
   
 • Z IROP nebudú podporené investície v poľnohosp. prvovýrobe, investície do spracovania, vývoja a uvádzania na trh poľnohosp. produktov a potravinárskych výrobkov a investície do lesných technológií, ktoré sú predmetom podpory PRV a taktiež nebudú podporené subjekty, ktoré majú tržby z poľnohospodárskej činnosti alebo lesníckej činnosti presahujúce 30 %.
   
 • Max. výška podpory na 1 projekt je 100 000 €

Očakávané výsledky:

 • zlepšenie využívania ekonomického potenciálu vidieckych oblastí prostredníctvom reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky a zavádzania inovácií,
   
 • tvorba pracovných miest a hospodárskeho rastu,
   
 • vznik nových komunitných služieb a podnikov,
   
 • zlepšenie zamestnateľnosti a prístupu k novým formám podnikania a novým pracovným miestam,
   
 • zníženie závislosti vidieckeho obyvateľstva od príjmov z primárnej ekonomickej aktivity, najmä v poľnohospodárstve, smerom k zamestnanosti v nepoľnohospodárskych odvetviach, napr. sektore služieb,
   
 • zníženie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia.

Špecifický cieľ 5.1.1 bude dosahovaný realizáciou nasledovných aktivít:

 • zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO, družstiev,
 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
 • podpora marketingových aktivít,
 • podpora miestnych produkčno – spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností,
 • vzdelávanie členov MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopy...)

Oprávnení prijímatelia:

 • miestne akčné skupiny,
 • mestá/samostatné mestské časti a obce do 20 000 obyvateľov,
 • združenia miest a obcí,
 • mikroregionálne združenia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • živnostníci, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie.


Cieľové skupiny:

 • obyvatelia a návštevníci podporených území,
 • producenti a spotrebitelia miestnych výrobkov a služieb,
 • miestni podnikatelia.

 

Opatrenie 19 LEADER

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

alokovaných 104 783 018,87 €
 

 • LEADER zostáva povinnou súčasťou PRV, nástroja CLLD – Miestny rozvoj vedený komunitou
   
 • V tomto období je potrebné viac sa zamerať na prílev finančných prostriedkov do súkromného a občianskeho sektora


Všeobecne platí že:
Z EPFRV (PRV) sú oprávnení poľnohospodári, spracovatelia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, obhospodarovatelia lesa, v prípade nepoľnohospodárskych činností subjekty s podielom tržieb z poľnohospodárskej a lesníckej činnosti nad 30 %

Oblasti zamerania:

 • Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach – investície do všetkých druhov infraštruktúr miestnych rozmerov, vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry či rozvoj vidieckeho turizmu
 • Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach – prostredníctvom opatrenia Spolupráca, k rozvoju vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach prispejú aj demonštračné činnosti a informačné akcie. MAS budú prioritne podporovať projekty, ktoré budú mať inovatívny charakter.
 • Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie – investície do poľnohospodárskych podnikov, investície do spracovania resp. uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov
 • Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva a najmä generačnej výmeny – na miestnej úrovni bude možné poskytnúť pomoc mladým poľnohospodárom na začatie podnikateľskej činnosti
 • Zlepšenie hospodárskeho výkonu lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde, podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania. Do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
 • Uľahčenie dodávok a využívania OZE, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky – budovanie zariadení na energické využívanie OZE bude možné prostredníctvom investícií do poľnohospodárskych podnikov, ako aj prostredníctvom investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
 • Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest – pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov ako aj podporu nepoľnohospodárskych činností napr. v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, poskytovania služieb či výrobou produktov, ktoré nie sú poľnohospodárskeho alebo potravinárskeho charakteru
 • Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií vo vidieckych oblastiach

 

Podopatrenie: 19.2 Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Názov operácie: Implementácia opatrení v rámci stratégií CLLD

Prioritne podporované projekty do 100 000 €

Opatrenia resp. podopatrenia, ktoré sú pre MAS oprávnené na podporu z EPFRV v rámci podpory a zapojenia podnikateľského sektora do implementácie stratégie MAS Naše Považie:

 • Podopatrenie: 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

Opatrenie: 4. Investície do hmotného majetku

 • Podopatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
 • Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
 • Podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Opatrenie: 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

 • Podopatrenie: 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
 • Podopatrenie: 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
 • Podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 8. Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

 • Podopatrenie - 8.3. – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
 • Podopatrenie - 8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
 • Podopatrenie - 8.5. – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
 • Podopatrenie: 8.6. – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Opatrenie 16. Spolupráca

 • Podopatrenie: 16.1. – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
 • Podopatrenie: 16.2. – Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
 • Podopatrenie: 16.3. – Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh
 • Podopatrenie: 16.4. Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca

 

Podopatrenie: 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
 

Podpora zahŕňa:

 • informačné aktivity ako krátkodobé, resp. jednorazové odborné informačné činnosti zamerané na poskytnutie informácií najmä v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, ekologického poľnohospodárstva, znižovania znečisťovania životného prostredia, hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde, pôdou, hospodárenie v územiach NATURA 2000, aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy, protieróznej ochrany a ochrany proti degradácii pôdy, energetickej efektívnosti, výroby elektrickej energie a tepla, manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív
 • Konkrétne informačné aktivity a demonštračné akcie budú na daný rok navrhnuté pri prístupe LEADER miestnou akčnou skupinou na základe podnetov a požiadaviek poľnohospodárov, lesníkov, mikro a malých podnikov vo vidieckých oblastiach, komôr, združení, zväzov, výskumných organizácií a ostaných organizácií v sektore pôdohospodárstva.

Príjemca finančnej pomoci: poskytovateľ služieb (provider) informačných akcií a demonštračných aktivít
Príjemca nefinančnej pomoci: aktívni ako i začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.
Oprávnené náklady: personálne náklady, prenájom priestorov a potrebnej techniky, materiálno-technické náklady, ubytovacie náklady, náklady na občerstvenie, dopravné náklady, investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej aktivity, vecné ceny do súťaže, režijné náklady
Výška podpory: 100% z celkových oprávnených nákladov, max. však 40 000 €.

Podopatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Opis operácie:
Investície do hmotného majetku, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku

Operácie sú roztriedené do kategórií A a B:
A) U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov pre ŠRV a ŽV
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia, vrátane  strojov a náradia pre ŠRV a ŽV
 • Investície na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku
 • Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy, z vlastnej výroby, vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby
 • investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality, investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov
 • Investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov na priamy predaj, vrátane vnútorného vybavenia (výhradne vlastných výrobkov, v rámci areálu vlastného podniku)
 • Investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde.
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt.
 • Investície na zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov, v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
 • Investície spojené s využívaním biomasy z vlastného odpadu, vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby (max. výkon 500 kW)

B) U fariem, kde ekonomická veľkosť meraná štandardnou produkciou je od 15 000 do 249 999:

 • Investície do reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby v podniku s cieľom zvýšenia produktivity alebo zamestnanosti
 • Investície do diverzifikácie poľnohospodárskej výroby smerom k výrobe produktov, ktoré prinášajú  vyššiu pridanú hodnotu
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt v súvislosti s reštrukturalizáciou výroby v podniku alebo diverzifikáciou výroby 

Oprávnený žiadateľ:
FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. V spojitosti s opatrením Spolupráca aj iný verejný alebo súkromný subjekt.

Oprávnené náklady:
investície do dlhodobého hmotného majetku a investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok);
súvisiace všeobecné náklady (poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poradenstvo atď.)

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
40 % v prípade iných regiónov (Bratislavský kraj).

Zároveň platí, že miera podpory sa zvyšuje o 20 %:
v prípade mladých poľnohospodárov, kolektívnych (združených) investícií; operácií v rámci operačných skupín EIP; integrovaných projektov s inými opatreniami.
 

V prípade, ak predmetom projektu je aj spracovanie, kde výstupom je produkt mimo prílohy I, bude na uvedenú časť nasledovná miera podpory:

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky:
55% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
45% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky:
45% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
35% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky:
35% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
25% v prípade TN, NR, TT ,BA kraj

Miera podpory sa môže kombináciou zvýšiť max. na 90% z celkových oprávnených nákladov. Maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci kategórie A je 2 000 000 €. Maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci kategórie B je 200 000 €. V rámci kolektívnych investícií bude maximálna suma na projekt 1 000 000 € na každého prijímateľa alebo partnera,  najviac 10 000 000 €.

Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
 

Opis operácie:

 • Oprávnené sú investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príloha I ZFEÚ alebo výroby, spracovania, skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja potravinárskych výrobkov, pričom výstupom výrobného procesu môže byť aj výrobok, na ktorý sa príloha I ZFEÚ nevzťahuje a na investície, ktoré zároveň prispievajú k úsporám spotreby energie. Investícia sa týka výlučne vlastnej činnosti podniku.

Rozsah činnosti:

 • výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);

 

 • obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci danej operácie
   
 • stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
   
 • nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov
   
 • zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
   
 • stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;
   
 • investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov
   
 • investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;
   
 • investície do zlepšenia pracovného prostredia  pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).

Prijímatelia podpory:

 • FO a PO  podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností.
 • FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ.

Výška a miera podpory:
1. výstup v rámci prílohy I.
Základná miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov:
pre mikro, malý a stredný podnik:

50% v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
40% v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj);
veľký podnik, výška oprávnených výdavkov:
35% v prípade menej rozvinutých regiónov  ako aj ostatných regiónov
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvýši o 20%:
v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP; v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami
Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 90% z celkových oprávnených výdavkov.
2. výstup mimo prílohy I.
Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky:
55% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
45% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky:
45% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
35% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky:
35% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
25% v prípade TN, NR, TT ,BA kraja

Maximálna výška oprávnených nákladov na jeden projekt je 2 000 000 €. V rámci kolektívnych investícií bude maximálna suma na projekt 2 000 000 € na každého prijímateľa alebo partnera,  najviac 10 000 000 €.

Podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Názov operácie: Vypracovanie a vykonávanie projektov pozemkových úprav

Cieľom podopatrenia je:

 • zníženie fragmentácie pozemkového vlastníctva;
   
 • obnoviť evidenciu pozemkov a podporu hospodárenia na pozemkoch;
   
 • vytvoriť novú evidenciu pozemkového vlastníctva
   
 • vytvoriť podmienky  pre korektné nájomné vzťahy k pozemkom
   
 • podporiť hospodárenie na upravených pozemkoch

Prijímateľ finančnej pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci:

 • Priamy– štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy.
 • Nepriamy– obhospodarovatelia a vlastníci pôdy a miestna územná samospráva.
   

Výška a intenzita pomoci: 100 %

Podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Názov operácie: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Cieľom podpory je dosiahnutie racionálnejšieho tvaru a rozmiestnenia parciel, čo umožní efektívnejšie hospodárenie na pôde.

Spoločné zariadenia a opatrenia sú:

 • cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),
 • protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),
   
 • opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá interakčné prvky, sprievodná zeleň),
   
 • vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy),
   
 • ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.
   

 
Prijímateľ finančnej pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a obce.
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci:

 • Priamy – štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy.
 • Nepriamy – obhospodarovatelia a vlastníci pôdy a miestna územná samospráva.
   

 Oprávnené náklady:

 • Investície do dlhodobého hmotného majetku
 • Súvisiace všeobecné náklady
   
 • Investície spojené s prvkami zelenej infraštruktúry.
   

Miera podpory: 100 %
 


Podopatrenie: 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Názov operácie: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

Opis operácie:

 • Oprávnená bude výstavba, dostavba prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest
 • Oprávnená bude rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L, ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel a so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Predovšetkým bude podporovaná rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategórie na vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L)
   

Príjemca pomoci: obhospodarovateľ lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Výška a miera podpory: 80 %

 

Podopatrenie: 5.1. – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí
 

Opis operácie:
Podpora bude zameraná na:

 • Rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a dostavbu (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. vodných stavidiel) odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia.
   

Príjemca pomoci:
Verejný subjekt, ak preukáže prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej výroby (Hydromeliorácie, š.p.).

Výška a miera pomoci:
100% na činnosti vykonávané verejným subjektom, ak preukážu prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej výroby

 

Podopatrenie: 6.1. – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Opis operácie:
Podpora sa poskytuje mladému poľnohospodárovi na začatie jeho podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu.

Príjemca pomoci:
Mladý poľnohospodár – SHR (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ.

Výška a miera podpory:
50 000€ na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 splátok po dobu max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu.

Podopatrenie: 6.3. – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Opis operácie:
Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj jeho podnikateľskej činnosti spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.

Príjemca pomoci:
Malý poľnohospodársky podnik - SHR (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorého výrobný potenciál, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4000Eur a neprevyšuje 9999Eur (hodnota štandardného výstupu).

Výška a miera podpory:
15 000€ na 1 malý poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok po dobu max. 5 rokov, pričom 50% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu.

Podopatrenie: 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností


Neprekrývanie podpory podopatrenia 6.4 s podporou v rámci IROP je zabezpečené rozdielnym prijímateľom podpory (v rámci činnosti 3 podopatrenia 6.4 pochádza min. 30% tržieb/príjmov prijímateľa z vlastnej poľnohospodárskej, lesníckej alebo akvakultúrnej činnosti, v prípade iROP je prijímateľom podpory mikropodnik alebo malý podnik s podielom tržieb/príjmov z vlastnej poľnohospodárskej, lesníckej alebo akvakultúrnej činnosti nižším ako 30%.

 

Opis operácie:

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.
Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného, neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj produktov (vrátane zriadenia mobilných predajných miest), vrátane investícií do OZE + služby súvisiace so skladovaním, logistikou a dopravou.

 

Príjemca pomoci:
Činnosť 1 a 2:

 • Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach.

Činnosť 1 až 3:

 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení; obcí a ich združení; cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry).

Výška a miera podpory:
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky:

 • 55 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA;
 • 45% v nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA.

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky:

 • 45 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA;
 • 35% v nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA.

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky:

 • 35 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA;
 • 25% v  nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA.

Podopatrenie - 8.3. – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
 

Opis operácie:

 • zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi
 • budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch
   
 • výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia,
   
 • realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
   
 • realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch
   

Príjemca pomoci:
Fyzické a právnické osoby (Právnickou osobou sa rozumie aj obec, ktorá obhospodaruje les a podniká na základe oprávnenia) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
   
 • Cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
   
 • štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.);
   
 • pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa.
   

Výška a miera podpory: 100%
 


Podopatrenie - 8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Opis operácie: v rámci daného podopatrenia budú aktivity zamerané na:

 • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
 • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
   
 • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.
   

Príjemca pomoci:
Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
   
 • Cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
   
 • štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.).
   

Výška a miera podpory: 100%
 

<p style="
štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy