Naše Považie

Výzva MAS_072/4.2/2 Investície do hmotného majetku - 4.2 Naše Považie

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.2 – technická úprava formulárov – Príloha č. 13b platná pre rok 2020.

 

 AKTUALIZÁCIA č. 1

OZNÁMENIE O ZMENE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/4.2/2

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, a to v časti 1. Formálne náležitosti, bode 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy, kde sa mení dátum uzavretia nasledovne: 30.04.2020.

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/4.2/2

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/4.2/2

Miestna akčná skupina Naše Považie vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

pre opatrenie: Investície do hmotného majetku - 4.2

podopatrenie PRV SR 2014 - 2020: 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.12.2019                                                                            

Dátum uzavretia výzvy: 24.03.2020

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/4.2/2

Link na výzvu v ITMS2014+ 

 

Prílohy výzvy:

Príloha č. 1

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh:

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-2_bsz

Príloha č. 2B

Projekt realizácie

priloha_c_2b-projekt-realizacie

Príloha č. 4B

Vzor žiadosti o  nenávratný finančný príspevok

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp

Príloha č. 5B

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

Príloha č. 6B

Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz

Príloha č. 7B

Oprávnené výdavky na vybrané stroje,technológie, príslušenstva a náradia

priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje

Príloha č. 8A

Stavebný rozpočet

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet

Príloha č. 13A

Čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

Príloha č. 15A

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe verejného obstarávania

priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1

Príloha č. 16A

Metodický pokyn pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo

Príloha č. 11B

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc

Príloha č. 13B

Kritéria ekonomickej životaschopnosti – jednoduché účtovníctvo

Kritéria ekonomickej životaschopnosti – mikroúčtovné jednotky

Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo

2020 príloha č.13b kez-jednoduché účtovníctvo

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo

 

2020 príloha č.13b kez-mikroúčtovné-jednotky

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky

 

2020 príloha č.13b kez-podvojné-účtovníctvo

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo

Príloha č. 14B

Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020), DM – 4/2018

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2

Príloha č. 16B

Vyhlásenie o veľkosti podniku

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp

Príloha č. 17B

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

Príloha č. 18B

Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov

priloha_c_18b_-prirucka_msp

Príloha č. 19B

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci č. 1/2015 z 1. apríla 2015

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci

Príloha č. 21B

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

Príloha č. 22B

Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov

Príloha č. 23

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD schválené Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 – 2020

Výberové, hodnotiace a rozlišovacie kritériá PRV

 

Príloha č. 24B

Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

priloha c 24b koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF

Príloha č. 27A Usmernenie PPA č. 10/2017 aktualizácia

priloha c 27a usmernenie-PPA-c-10_2017-aktualizacia

 

streda, 7. jún 2023
Meniny má Róbert
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy