Naše Považie

UZAVRETÁ Výzva MAS_072/6.4/1 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania - 6.4 Naše Považie

26. 7. 2019 Ing. Martina Bednárová

VÝZVA UZAVRETÁ!!!

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.2 – technická úprava formulárov – Príloha č. 13b platná pre rok 2020.

 

AKTUALIZÁCIA č. 3

OZNÁMENIE O ZMENE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/6.4/1

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, a to v časti 1. Formálne náležitosti, bode 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy, kde sa mení dátum uzavretia nasledovne: 15.04.2020.

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/6.4/1

 

AKTUALIZÁCIA č. 2 

OZNÁMENIE O ZMENE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/6.4/1

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, a to v časti 1. Formálne náležitosti, bode 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy, kde sa mení dátum uzavretia nasledovne: 20.03.2020 a v bode 1.9 Kritériá oprávnenosti, kde sa mení Oprávnená Právna forma žiadateľa, a to doplnením právnej formy Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko).

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/6.4/1

 

 AKTUALIZÁCIA č. 1

OZNÁMENIE O ZMENE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/6.4/1

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Touto aktualizáciou MAS Naše Považie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. V prílohách uverejňujeme aktualizovanú výzvu spolu s aktualizovanými prílohami v zmysle novej metodiky. Dôvodom je zmena v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „príručka“), Verzia 1.2 s platnosťou od: 28. 11. 2019 a účinnosťou od: 02. 12. 2019.

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, a to v časti 1. Formálne náležitosti, bode 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy, kde sa mení dátum uzavretia nasledovne: 06.03.2020.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 19. 12. 2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/6.4/1

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/6.4/1

Miestna akčná skupina Naše Považie vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

pre opatrenie: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania

podopatrenie PRV SR 2014 - 2020: 6.4 – Investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.07.2019                                                                             

Dátum uzavretia výzvy: 10.12.2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/6.4/1

Link na ITMS2014+

Prílohy výzvy:

Príloha č. 1

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh:

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2

Príloha č. 2B

Projekt realizácie

priloha_c_2b-projekt-realizacie

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2

Príloha č. 4B

Vzor žiadosti o  nenávratný finančný príspevok

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp verzia 1-2

Príloha č. 5B

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp verzia 1-2

Príloha č. 6B

Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2

Príloha č. 8A

Stavebný rozpočet

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet verzia 1-2

Príloha č. 11B

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

priloha c 11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc verzia 1-2

Príloha č. 13A

Čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo verzia 1-2

Príloha č. 14B

Schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19-2.

priloha c 14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2.

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-5 verzia 1-2

Príloha č. 15A

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe verejného obstarávania

priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2

Príloha č. 16A

Metodický pokyn pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnemu-vo

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo verzia 1-2

Príloha č. 13B

Kritéria ekonomickej životaschopnosti – jednoduché účtovníctvo

Kritéria ekonomickej životaschopnosti – mikroúčtovné jednotky

Kritéria ekonomickej životaschopnosti – podvojné účtovníctvo

2020 príloha č.13b kez-jednoduché-účtovníctvo

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6 verzia 1-2

 

2020 príloha č.13b kez-mikroúčtovné-jednotky

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky verzia 1-2

 

2020 príloha č.13b kez-podvojné-účtovníctvo

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo verzia 1-2

Príloha č. 16B

Vyhlásenie o veľkosti podniku

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp verzia 1-2

Príloha č. 17B

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov verzia 1-2

Príloha č. 18B

Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov

priloha_c_18b_-prirucka_msp

priloha_c_18b_-prirucka_msp verzia 1-2

Príloha č. 19B

Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci č. 1/2015 z 1. apríla 2015

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci verzia 1-2

Príloha č. 21B

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp verzia 1-2

Príloha č. 22B

Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2

Príloha č. 23

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD schválené Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 – 2020

Výberové, hodnotiace a rozlišovacie kritériá PRV SZ júl 2018

Vyberove_hodnotiace a rozlisovacie kriteria PRV verzia 1-2

 

štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy