Naše Považie

UZAVRETÁ Výzva MAS_072/7.5/1 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - 7.5 Naše Považie

8. 7. 2019 Ing. Martina Bednárová

VÝZVA UZAVRETÁ!!!

AKTUALIZÁCIA č. 2

OZNÁMENIE O ZMENE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/7.5/1

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Touto aktualizáciou MAS Naše Považie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. V prílohách uverejňujeme aktualizovanú výzvu spolu s aktualizovanými prílohami v zmysle novej metodiky. Dôvodom je zmena v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „príručka“), Verzia 1.2 s platnosťou od: 28. 11. 2019 a účinnosťou od: 02. 12. 2019.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 19. 12. 2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/7.5/1

 

AKTUALIZÁCIA č. 1

OZNÁMENIE O ZMENE VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/7.5/1

Miestna akčná skupina Naše Považie aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, a to v časti 1. Formálne náležitosti, bode 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy, kde sa mení dátum uzavretia nasledovne: 04.02.2020.

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/7.5/1

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_072/7.5/1

Miestna akčná skupina Naše Považie vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

pre opatrenie: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - 7.5

podopatrenie PRV SR 2014 - 2020:  7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.07.2019                                         

Dátum uzavretia výzvy: 05.11.2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_072/7.5/1

Link na výzvu v ITMS2014+

 

Prílohy výzvy:

Príloha č. 1

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy vrátane príloh:

platné od aktualizácie č.2: 

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2

neplatné:

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz

Príloha č. 2B

Projekt realizácie

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2

neplatné:

priloha_c_2b-projekt-realizacie

Príloha č. 4B

Vzor žiadosti o  nenávratný finančný príspevok

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp verzia 1-2

neplatné:

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp

Príloha č. 5B

Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp verzia 1-2

neplatné:

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

Príloha č. 6B

Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2

neplatné:

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz

Príloha č. 8A

Stavebný rozpočet

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet verzia 1-2

neplatné:

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet

Príloha č.13A:

Čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo verzia 1-2

neplatné:

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

Príloha č.15A:

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe verejného obstarávania

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2

neplatné:

priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1

Príloha č.16A:

Metodický pokyn pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo verzia 1-2

neplatné:

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnemu-vo

 

Príloha č. 17B

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov verzia 1-2

neplatné:

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

 

Príloha č. 21B

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp verzia 1-2

neplatné:

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

Príloha č.22B

Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

platné od aktualizácie č.2: 

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2

neplatné:

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov

Príloha č. 23

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD schválené Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 – 2020

platné od aktualizácie č.2: 

Vyberove_hodnotiace a rozlisovacie kriteria PRV verzia 1-2

neplatné:

Výberové, hodnotiace a rozlišovacie kritériá PRV SZ júl 2018

 

štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy