Naše Považie

Výstavba verejného priestranstva v obci Hatné

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Účelom projektu je vytvorenie nových prvkov v obci Hatné pre zabezpečenie bezpečného užívania daných priestorov pre všetkých obyvateľov obce. Týmto projektom sa majú zabezpečiť lepšie podmienky pre oddych v estetickom prostredí. Poskytne sa tak lepšie a bezpečnejšie prostredie pre deti a mamičky na materskej dovolenke, kde môžu deti aktívne stráviť svoj voľný čas a rozvíjať svoje motorické schopnosti.
Cieľ tohto projektu priamo nadväzuje na ciele programu a opatrenia ISRÚ, ktoré si MAS Naše Považie stanovilo, a to:
Strategický cieľ: Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia
Špecifický cieľ: Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť

Tento projekt bolo potrebné realizovať z toho dôvodu, že v súčasnosti v obci nebol taký priestor na oddych, ktorý by poskytoval možnosti bezpečných hier detí v príjemnom prostredí, kde môžu byť pod dohľadom svojich rodičov. Potreba realizácie projektu spočívala v potrebe zabezpečenia takéhoto priestoru, hlavne kvôli mladým rodinám.
Predmetom tohto projektu bolo vytvorenie nového verejného priestranstva v obci Hatné, kde takýto priestor chýbal.
Súčasťou bola výsadba krovinnej zelene a osadenie PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY v skladbe: - LAVIČKA (6KS) , - ODPADOVÝ KÔŠ (3KS), pružinová hojdačka (1KS), dvojitá pružinová hojdačka (1KS). Lavička je z pozinkovaných profilov s drevený sedením. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov.
Pri výstavbe nového chodníka z maltového povrchu (340,20m2), chodníka so zámkovej dlažby hr.:60mm (41,20m2) a spevnenej plochy so zámkovej dlažby hr.:60mm (89,50m2) sa vykonala skrývka zeminy, ktorá sa použila na obsyp v riešenom území. Chodníky a spevnená plocha boli kladené do záhradných obrubníkov (330,10 m´). Na napojenie k obecnej komunikácii sa použili cestné obrubníky zapustené na 50mm (29,0m).
Pri realizácii verejného priestranstva sa ďalej vybudovalo hľadisko z betónovej plochy (10x10m) vystuženej sieťovinou, liatej do štrkového podložia hr. 200mm. Ďalším prvkom verejného priestranstva bolo javisko taktiež z vystuženého betónu, vyvýšeným od terénu o 450mm.
Pri realizácii oplotenia v=850mm, sa vybudovali betónové stĺpiky z plotových stĺpových tvaroviek (400/200/200mm) osovo 2500mm na vlastnom betónovom základe (pätke). Stĺpiky sú prepojené 2x oceľová trubka  50mm. Celková dĺžka oplotenia je 57,0m. Altánok je vybudovaný za účelom stretávania sa obyvateľov obce pri spoločenských udalostiach a ukrytía sa pred nepriaznivým počasím.
ALTÁNOK
Zemné práce boli vykonané v časti pre vytvorenie nových základov pod drevené stĺpy. Drevené stĺpy boli osadené do oceľových pätiek 150/150 mm, ktoré sa zakotvili priamo do betónových základov.
Pred začatím realizácie základov geológ posúdil základové pomery. Objekt je založený na betónových pätkách, použitý betón B20. Hĺbka založenia pätiek je 1200 mm pod úroveň terénu.
Celá konštrukcia - stĺpy 150/150mm je riešená ako drevostavba a nesie drevenú konštrukciu strechy.
Strop prístreška tvorí sedlová strecha z nosnou časťou OSB dosiek, ktoré celú konštrukciu priestorovo stužujú v strešnej rovine.
Vonkajšie povrchy sú čisté bez obkladov. Všetky drevené prvky boli pred zabudovaním ohobľované a naimpregnované proti hnilobe a drevokazu. Finálna povrchová úprava je prevedená LUXOLOM v odtieni duba tmavého. Celá podlaha altánku je zo zámkovej dlažby. Strecha je izolovaná krytinou ŠINDEL.
Prístrešok je zastrešený drevenou rovinnou strechou. Konštrukcia krovu je drevená. Tvoria ju drevené väznice kladené na drevené stĺpy.
Tesárske konštrukcie boli spájané v zmysle STN 73 3150. Drevené prvky krovu sú zo smrekového dreva, opatrené náterom proti hnilobe a drevokazom.

 

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 15 489,31 €.


štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy