Naše Považie

Vybudovanie detského ihriska pri škôlke v obci Pružina

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 18 240,34
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 3 648,06
Celkový objem výdavkov 21 888,40

Projekt sa realizoval z dôvodu vytvorenia miesta pre trávenie voľného času mladých ľudí v obci. Vybudovaním navrhovaného ihriska sa deťom a mladým rodinám poskytla možnosť na trávenie voľného času v atraktívnom a bezpečnom prostredí.


Predmetom tohto projektu bolo vybudovanie detského ihriska 10,0x15,0m. Súčasťou bola aj výsadba krovynnej zelene a osadenie prvkov drobnej architektúry v skladbe - lavička (10 ks), odpadový kôš (5 ks). Lavička je z pozinkovaných profilov s dreveným sedením. Odpadkový kôš je z pozinkovaných profilov.
Objekt sa nachádza v katastrálnom území obce Pružina, v škôlke kde sa vybudovalo ihrisko 10,0x15,0m s polyuretanovým povrchom hr.: 12,0 mm a umiestnili sa v jeho okolí lavičky a odpadové koše.
Zemné práce boli realizované pri výkopoch pre základy lavičiek, odpadkových košov a vybudovanie detského ihriska. Nosné profily lavičiek a odpadkových košov sú z pozinkovanej ocele. Po zakotvení lavičiek a odpadkových košov bolo kotvenie podbetónované a dosypané obsypovým materiálom. Všetky oceľové prvky a konštrukcie boli opatrené povrchovým náterom priamo na stavbe alebo dodané v rámci dodávky daného prvku lavičky alebo koša. Konštrukcia lavičiek a odpadkového koša je z pozinkovaných oceľových profilov. Oceľové prvky lavičiek a odpadkového koša sú pozinkované.
Sadovnícke úpravy sa týkajú všetkých nespevnených plôch dotknutých výstavbou. Rámcovo možno hovoriť o výsadbe krov a o založení trávnikov na detskom ihrisku. Sadovnícke úpravy budú plniť niekoľko funkcii:
- Zlepšia krajinársko – estetickú stránku začlenenia stavby do okolitého prostredia,
- Plnia protieróznu funkciu na svahoch,
- Zo zdravotno – hygienického hľadiska zachytávajú prach a exhaláty a obmedzujú ich šírenie do okolia, plnia bioklimatickú funkciu,
- Plnia psychohygienickú funkciu.
Druhy vysadených drevín:
Kry listnaté – zlatovka, 9 ks
Kry ihličnaté – borievka, 7 ks


streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy