Naše Považie

Verejné priestranstvo v obci Dolná Mariková - centrum

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

ámerom tohto projektu je vytvoriť kvalitné podmienky pre život v obci Dolná Mariková. Také podmienky, ktoré zabezpečia pre obyvateľov obce lepšie a efektívnejšie trávenie voľného času, hlavne pre mladé rodiny s malými deťmi, ale aj pre ostatných obyvateľov, ktorí túžia v obci po mieste, kde si môžu oddýchnuť, tráviť svoj voľný čas a zároveň utužovať medziľudské vzťahy na estetickom verejnom priestranstve a bezpečne sa pohybovať v jeho okolí. Ciele projektu chce obec Dolná Mariková dosiahnuť prostredníctvom vytvorenia nového verejného priestranstva so zeleňou, objektmi drobnej architektúry, ako aj nového zábradlia okolo promenády a prestrešenia oceľovej lávky ponad miestny potok pre bezpečnejší pohyb chodcov a zvýšenie atraktivity obce pre obyvateľov aj návštevníkov.
Cieľ tohto projektu priamo nadväzuje na ciele programu a opatrenia ISRÚ, ktoré si MAS Naše Považie stanovilo, a to:
Strategický cieľ: Zvýšiť štandard života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia
Špecifický cieľ: Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť

Hlavným dôvodom realizácie tohto projektu bol nevyhovujúci a neestetický stav verejného priestranstva v danej lokalite. Potreba výstavby verejného priestranstva spočívala v súčasnej nemožnosti obyvateľov oddychovať v prírodnom prostredí, ktoré by bolo aj estetické. Dôvodom realizácie projektu bolo aj chýbajúce miesto v obci pre malé deti a mamičky na materskej dovolenke, kde by sa mohli stretávať a utužovať si medziľudské vzťahy.
Predmetom projektu bolo:
Vytvorenie nového verejného priestranstva na voľnom priestore v obci Dolná Mariková:
- rozšírenie trávnatej spevnenej plochy - promenáda
-  nové zábradlia okolo promenády
-  prestrešenie oceľovej lávky pre peších ponad miestny Marikovský potok
Územie sa nachádza v intraviláne obce Dolná Mariková. Existujúca plocha je rovinatá nachádzajúca sa vedľa Marikovského potoka. Na severnej strane riešeného územia novej výstavby verejného priestranstva bolo treba vybudovať nové prestrešenie existujúcej oceľovej lávky, ďalej na východnej strane územia bolo nutné vytvoriť nový oporný múr pre rozšírenie trávnatej plochy – zelenej promenády. Po zásype vytvorených nerovností bola na celom pozemku rozprestretá nová ornica a zrealizovala sa nová výsadba parkovej trávy (133,40m2), Súčasťou projektu nebola dodávka PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY v skladbe: - LAVIČKA (10KS) a - ODPADOVÝ KÔŠ (6KS) – TIETO PRVKY SI ZABEZPEČILA OBEC Z VLASTNÝCH ZDROJOV.

Úprava plôch a sadové úpravy
Návrh sadovníckych úprav sa týkal všetkých nespevnených plôch v území. Rámcovo možno hovoriť o výsadbe stromov, krov a o založení trávnikov. Po hrubej úprave povrchu bolo potrebné vykonať jemné terénne úpravy. Po zahumusovaní a spracovaní pôdy nasledovala výsadba stromov, krov a na záver založenie trávnika.
Projekt riešil exteriérové úpravy v území tak, aby vhodne doplnili navrhnutú architektúru a esteticky povýšili riešený obytný blok. Riešenie je limitované nedostatkom priestoru medzi komunikáciami a samotným objektom. Limitujúce boli aj existujúce inžinierske siete. Kríková vegetácia bola navrhnutá v ucelených plochách pozdĺž chodníkov. Toto riešenie bolo vhodné aj z hľadiska údržby.
Všetky dreviny zodpovedajú miestnym klimatickým podmienkam, expozícii na pozemku, priestorovým parametrom a zohľadňujú aj spôsob prevádzkového využitia areálu. Všade okolo spevnených plôch kde naväzuje zeleň sú zvýšené obrubníky.
Boli osadené 2 druhy drevín:
• Kry listnaté: 8 ks - FLY - Forsythia x intermedia "Lynwood" (zlatovka)
• Kry ihličnaté: 10 ks - BV – Borievka Virdžínska (borievka)

Popis oporného múru
Oporný múr je uholníkový, monolitický zo železobetónu (betón triedy C16/20, betonárska oceľ triedy 10505). Krytie výstuže je 50mm. Zvislá nosná stena je vystužená zvislou nosnou výstužou 5ŘR12/m. Oporný múr je rozdelený na 3 celky o dĺžkach 16,33m + 11,555m + 7,79m. Pôdorysne je oporný múr sčasti priamy a nie je konštantnej výšky. Základová škára ne je navrhnutá v jednej výške. Za oporným múrom je zásyp zo štrku frakcie 32-63, a odvodnenie cez drenážne rúrky smerom na čelnú stranu oporného múra.
PRESTREŠENIE EXISTUJÚCEJ LÁVKY
Celá konštrukcia je oceľová 100/100mm. Po odstránení pôvodného zábradlia sa na nosnú časť mostovky nazvárali nové oceľové stĺpy osovo 2500mm, na ktoré sa osadili oceľové priehradové väzníky a väznice na uloženie krytiny z trapézového plechu. Na tieto oceľové stĺpy sa taktiež osadilo nové zábradlie s výplňou so zvislými prvkami 120mm od seba, a v krajných poliach sa previedlo zavetrenie stavby v pozdĺžnom smere. Vonkajšia úprava je syntetický náter hnedej farby.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 36 119,51€.


štvrtok, 13. jún 2024
Meniny má Anton
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy