Naše Považie

Úprava verejných priestranstiev pri škole, na cintoríne a amfiteátri v obci Záriečie

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Hlavným cieľom projektu, ktorý plánujeme dosiahnuť jeho realizáciou, je zlepšenie a skvalitnenie stavu verejnej infraštruktúry v obci Záriečie prostredníctvom stavby: Úprava verejných priestranstiev pri škole, na cintoríne a amfiteátri v obci Záriečie. Enormný nárast dopravy spôsobil konfliktné situácie v prevádzke obce. Je častý výskyt kolíznych bodov, kde sa stretáva pohyb chodcov s pohybom motorových vozidiel. Obzvlášť v našom prípade – pred budovou školy. Cieľom projektu je tiež z tohto hľadiska vytvorenie a zabezpečenie celkovej segregácie pešej a automobilovej dopravy, skvalitnenie estetického vzhľadu a v neposlednom rade ochrana žiakov pred automobilovou dopravou. Vytvorením nového zábradlia pri existujúcom schodisku na cintoríne sa má napomôcť prevažne starším obyvateľom pri pohybe do svahu. Cieľom vytvorenia krytého prístreška – altánku s krbovým telesom je vybudovanie nového miesta pre spoločenské udalosti v obci. Tieto ciele priamo nadväzujú na ciele, ktoré si MAS Naše Považie určila v Integrovanej stratégii rozvoja územia.
CIELE PROJEKTU: Zvýšenie štandardu života obyvateľov Nášho Považia vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnenie územia, v rámci Strategickej priority 1 Obnova a rozvoj obcí, špecifický cieľ 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 322 – Obnova a rozvoj obcí.
Cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizovania aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok obyvateľov v obci Záriečie. Zároveň sa obec stane príťažlivejšou pre obyvateľov, návštevníkov aj turistov.
 

Projekt bolo potrebné realizovať za účelom vytvorenia nových prvkov v obci Záriečie pre zabezpečenie bezpečného užívania daných priestorov pre všetkých obyvateľov obce. Chodník zaručí bezpečnejší pohyb chodcov v danom území. Zábradlie a osvetlenie bude slúžiť pre obyvateľov pre uľahčenie ich pohybu v strmom teréne. Altánok a krbové teleso v priestoroch amfiteátra boli zrealizované za účelom stretávania sa obyvateľov obce pri spoločenských udalostiach.
Predmetom projektu bolo:
• Vytvorenie nového chodníka pred základnou školou
• Vytvorenie nového zábradlia pri existujúcom schodisku na cintoríne
• Vytvorenie krytého prístreška – altánku s krbovým telesom v priestoroch amfiteátra (športového areálu)
Chodník pri škole – V rámci realizácie bol vytvorený chodník s povrchom zo zámkovej dlažby – hrúbky 60mm kladenej do obrubníkov z jednej strany do cestných a druhej strany do záhradných obrubníkov. Pred zahájením výkopových prác boli vytýčené podzemné inžinierske siete. Odvodnenie komunikácie je urobené do vsakovacích jám cez uličnú vpusť vo vzájomných vzdialenostiach cca 25m. Na uloženie cestného obrubníka bol v nutnom rozsahu 400mm vyrezaný pôvodný asfaltový povrch.
Zábradlie chodníka na cintoríne – Pri realizácii zábradlia na cintoríne sa vybudovalo 21 ks 3m dlhých polí z oceľových trubiek priemeru 50 mm a výšky 1 m. Do zábradlia bol vložený v elektrický kábel v PVC krabičke, ktorý bude slúžiť na napojenie vonkajšieho stĺpového osvetlenia. Stĺpiky zábradlia sú oadené do betónových pätiek o rozmeroch 500/500 mm, hĺbky 750 mm.
Altánok s krbovým telesom – Celá stavba altánku je z drevenej konštrukcie. Najskôr boli pre vytvorenie nových základov pod drevené stĺpy vykonané zemné práce. Následne boli drevené stĺpy osadené do oceľových pätiek, ktoré sú ukotvené priamo do betónových základov. Objekt je založený na betónových pätkách, použitý betón B20. Celá konštrukcia je riešená ako drevostavba a nesie drevenú konštrukciu strechy. Strop prístreška tvorí sedlová strecha s nosnou časťou OSB dosiek, ktoré celú konštrukciu stužujú v strešnej rovine. Všetky drevené prvky boli pred zabudovaním ohobľované a naimpregnované proti hnilobe a drevokazu. Podlaha altánku je zo zámkovej dlažby. Prístrešok je zastrešený drevenou rovinnou strechou. Konštrukcia krovu je drevená. Dažďová voda je vyústená priamo na terén do štrkového lôžka. Oceľové konštrukcie sú natreté 2x základnou farbou a 2x vrchnou olejovou.
 

Celková výška oprávnených nákladov na projekt je 21 500,71 €.


sobota, 30. september 2023
Meniny má Jarolím
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy