Naše Považie

Rozvoj vidieka prostredníctvom budovania partnerstiev

1. 2. 2019 Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Názov opatrenia: 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Výška žiadaného finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z verejných zdrojov 6 860,00 €
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 0 €
Celkový objem výdavkov 6 860,00 €

V rámci projektu bude pripravená a uskutočnená informačná aktivita spojená s tréningami na získanie potrebných vedomostí a zručností formou dvojdenného semináru. Účastníkmi workshopu budú zástupcovia samospráv členských obcí MAS Naše Považie a podnikatelia. Workshop bude uskutočnený na území MAS Naše Považie. Snahou bude zlepšenie komunikácie a propagácia regiónu spoluprácou podnikateľov a samospráv, zavádzanie nových metód a nástrojov práce vo vidieckom priestore, ale aj tvorba nových vzdelávacích programov a tlačenej publikácie ako výstup projektu. Inovatívnosť projektu je v zapojení nielen starostov obcí, ale aj ostatných aktérov v cestovnom ruchu a podnikaní, aby sa dosiahla podpora komplexnej spolupráce medzi obcami a podnikateľmi, ako jeden z nástrojov spoločného rozvoja vidieka. V teoretickej ide o získanie vedomosti v oblastiach možností a spôsobov zapojenia podnikateľských a neziskových subjektov do rozvojových aktivít na vidieku, budovanie partnerstiev a ich využitie v novom programovacom období pre efektívnejšie plánovanie na vidieku, formálne a neformálne združovanie na vidieku a sieťovanie na vidieku.
V druhej – praktickej časti pôjde o predstavenie činností podnikateľov, ponuky produktov a služieb, prednosti obce a možnosti využívania voľného času v určenej lokalite. Praktická časť je zameraná na tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností. Praktické skúsenosti a prínosy z fungovania partnerstiev v iných regiónoch, komunikačné zručnosti, vedenie partnerstva, aktívne tréningy účastníkov.


piatok, 8. december 2023
Meniny má Marína
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy