Naše Považie

Rekonštrukcia rozhlasu Lysá pod Makytou, I. etapa

Ing. Martina Bednárová

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Názov opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výška finančného príspevku Suma v EUR
Požadovaná výška finančného príspevku z EPFRV a ŠR spolu (bez DPH) 14 982,50
Ostatné výdavky na projekt (t.j. neoprávnené výdavky) 2 996,50
Celkový objem výdavkov 17 979,00

Projekt sa realizoval z dôvodu, nakoľko pôvodne bol v obci Lysá pod Makytou využívaný 100V drôtový rozhlas. Reproduktory boli zastaralé a rozmiestnené odpovedalo dobe, kedy bolo ozvučenie montované. Rozhlasové vedenie je pôvodné, dvojvodičové. Pôvodný stav ozvučenia neumožňoval zastupiteľom obce varovanie občanov v krízových situáciach, nebolo ozvučené celé územie obce. Pôvodný systém drôtového rozhlasu taktiež nebol zálohovaný, čo pri výpadku elektrickej energie znamenalo, že zástupcovia obce boli úplne bez možnosti komunikácie s obyvateľstvom.


Predmetom tohto projektu bolo zhotovenie bezdrôtového digitálneho rozhlasu pre obec Lysá pod Makytou.
V prvej fáze bolo urobené skúšobné meranie pokrytia územia obce Lysá pod Makytou signálom pre bezdrôtový rozhlas. Problematika optimálneho pokrytia územia signálom je riešená v danom teréne. V druhej fáze bol urobený návrh konkrétneho miesta pre inštaláciu centrálnej technológie, návrh rozmiestnenia bezdrôtových hlásičov, spôsob ich napájania a návrh rozmiestnenia vonkajších tlakových reproduktorov.


Meranie intenzity signálu bezdrôtového rozhlasu:
V obci Lysá pod Makytou bolo skúšobné vysielanie bezdrôtového rozhlasu uskutočnené z budovy miestneho úradu dňa 8.1.2013. Meranie úrovne prijímaného signálu bolo uskutočnené vonku 2 m nad úrovňou terénu, a to v miestach plánovanej inštalácie bezdrôtových hlásičov. Na základe výsledkov merania bolo možné konštatovať, že umiestnenie vysielacej antény na stožiari na budove obecného úradu bude vyhovujúci.


Umiestnenie vysielacej antény:
Vysielacia všesmerová anténa - tyčová anténa dĺžka 64 cm, priemer 25 mm, bola umiestnená na streche budovy miestneho úradu na špeciálnej konzole.


Trasa anténneho kábla:
Anténny kábel vedie od antény vnútri stožiara, ústi v jeho dolnej časti, cez strechu vstúpuje do priestorov povaly, tu vedie k podlahe a prerazením vstúpil do kancelárie OÚ na I. poschodí a po stene vedie k vysielaču. V miestnosti OÚ je koaxiálny kábel uložený v PVC liste príslušnej veľkosti.


Centrálna technológia:
Centrálna technológia – ústredňa bezdrôtového rozhlasu a odbavovacie pracovisko sú umiestnené na prvom poschodí v miestnosti kancelárie na obecnom úrade. Celé pracovisko je napájané z pôvodného zásuvkového rozvodu 230V. Centrálna technológia je nainštalovaná v kancelárií OÚ a k jej ovládaniu je využívaný nový notebook. Vysielacie zariadenie umožňuje ovládať až 99 miestnych častí nezávisle na sebe a je možné prevádzať hlásenia manuálne s využitím mikrofónu, prípadne spúšťať hudbu alebo nejakú znelku. Hlásenie je tiež možné nahrať do záznamu a pomocou programového hlásenia nastaviť časy, kedy bude relácie odvysielania bez nutnosti prítomnosti obsluhy na OÚ.


Koncové miesta:
Bezdrôtové hlásiče s reproduktormi sa rozmiestnili po obci na vlastné stĺpy verejného osvetlenia, popr. na podperné body NN s verejným osvetlením, popr. na budovy v majetku obce. Bezdrôtové hlásiče a tlakové reproduktory sú umiestnené v súlade s platnými normami.
V obci Lysá pod Makytou je celkovo v I. etape zrealizovaná pre ozvučenie inštalácia:
2 ks bezdrôtových hlásičov
4 ks tlakových reproduktorov ( 1 ks bezdrôtového hlásiča s 2 ks reproduktorov boli nainštalované v m.č. Dešná a 1 ks bezdrôtového hlásiča s 2 ks reproduktorov boli nainštalované v m.č. Strelenka).
Hlásiče sú nainštalované do výšky cca 4m, reproduktory do výšky cca 5 m. Bezdrôtový hlásič je umiestnený v plastovej vodotesnej debne 230x300x100 mm. K podperám NN sú bezdrôtové hlásiče a reproduktory pripevnené pomocou štandardizovaného upínacieho systému - pásky, sponky a konzoly. Celé zariadenie bezdrôtového hlásiča je samostatne istené (poistka typ T600mA + bleskoistka) a je napájané, respektíve dobíjané zo siete verejného osvetlenia. Pre úplnú funkčnosť bezdrôtového rozhlasu v miestnych častiach Dešná a Strelenka bolo nutné vybudovať prevádzač signálu. Prevádzač signálu bezdrôtového rozhlasu sa používa pri nedostatočnom pokrytí oblasti signálom priamo z vysielača. Umiestnený je v plastovej vodotesnej debne. Ku stĺpu je pripevnený pomocou štandardizovaného upínacieho systému. Celé zariadenie je zálohované bezúdržbovou batériou, ktorá je dobíjaná solárnym panelom.
 


streda, 17. júl 2024
Meniny má Bohuslav
Posledné úspešné projekty
Najbližšie podujatia
Užitočné odkazy